STYPENDIUM EDUKACYJNE

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas I – IV spełniający kryteria wymienione poniżej.
UCHWAŁA NR XXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (wyciąg-stypendia edukacyjne)
§ 8. 1.
1. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2) na koniec roku szkolnego poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na poziomie co najmniej 4,75 (w tym przynajmniej 1 ocenę celującą z tych przedmiotów),
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), tj 1348 zł
4) wykazuje się aktywnością oraz zaangażowaniem w życiu szkoły lub społeczności lokalnej,
5) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego).
Wnioski można pobrać u pedagoga. Termin składania wniosków w szkole upływa 28.09.2016r.