Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Technicznych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

WSTĘP

Zespół Szkół Technicznych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie  o nazwie zst-leszno.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono:

22 listopada 2021r.,

Istotne zmiany:

8 lutego 2022.r

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Technicznych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
1. Możliwość zmiany kontrastu
2. Możliwość powiększania liter na stronie

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan

Tomasz Bojanowski

mail: tomasz.bojanowski@zstckziu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

607034613

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład  przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Technicznych  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie znajduje się przy ulicy Gabriela Narutowicza 74a i korzysta z dwóch budynków

  • Do budynku głównego szkoły  prowadzą cztery wejścia:  główne , umożliwiające wjazd dla osób niepełnosprawnych boczne od strony szatni również umożliwiające wjazd dla osób niepełnosprawnych  ,  wejście boczne od strony boisk – niedostępne ze względu na schody oraz wejście boczne od strony placu szkolnego, posiadające próg uniemożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek jest wielokondygnacyjny,  przemieszczanie się na wózku inwalidzkim możliwe jest tylko do części administracyjnej oraz niektórych sal lekcyjnych
  • Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
  • Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Do budynku 2 prowadzą 3 wejścia, od strony szkoły przystosowane dla osób niepełnosprawnych, od stony parkingu „CKP” również przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz od strony „WORD” również przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
  • Oba budynki nie posiadają toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie sporządzono:

22 listopada 2021r.,

Istotne zmiany: 8 lutego 2022.r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty
ul. Narutowicza 74a,
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie

NIP: 697-23-38-020

REGON: 367734309

tel.(0-65)529-94-35
e-mail: poczta@zst-leszno.pl

Najnowsze informacje

Uczniowie
Paweł Maślarz

Europejscy Odkrywcy

W zeszłym tygodniu nasi uczniowie z klasy 1TI w składzie: Marta Sobkowiak, Dorota Piotrowska, Albert Seweryn i Maxym Para pod opieką wychowawcy Tomasza Budnego wzięli

WIęcej »