Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

Podstawa prawna.

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na podstawie posiadanej dokumentacji pedagogicznej.

  • Duplikaty są wydawane na pisemną prośbę ucznia do Dyrektora szkoły, którą składa się osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty na określonym formularzu:

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

  • Duplikaty są wydawane odpłatnie. Aby uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa, należy wnieść opłatę na konto szkoły w wysokości:

9.00 zł za duplikat legitymacji szkolnej;

26.00 zł za duplikat świadectwa.

Nr konta szkoły: 57 1020 3088 0000 8602 0105 5326

W tytule opłaty/przelewu należy wpisać: opłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa ucznia… (imię i nazwisko ucznia).

Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu wraz z wnioskiem.

  • Do wniosku o duplikat legitymacji szkolnej należy dołączyć podpisane jedno zdjęcie
    o wymiarach 30 x 42 mm.
  • Odbiór duplikatu możliwy jest w sekretariacie szkoły w terminie:

Bez zbędnej zwłoki w przypadku legitymacji;

14 dni w przypadku świadectw.

  • Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

 

Duplikat odbieramy jest osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

Najnowsze informacje

Uczniowie
Paweł Maślarz

Europejscy Odkrywcy

W zeszłym tygodniu nasi uczniowie z klasy 1TI w składzie: Marta Sobkowiak, Dorota Piotrowska, Albert Seweryn i Maxym Para pod opieką wychowawcy Tomasza Budnego wzięli

WIęcej »