ODSZEDŁ DR ALOJZY KONIOR – NIEZAPOMNIANY DYREKTOR NASZEJ SZKOŁY

 

Jeśli chcesz szczęśliwie w naukach postępować,

cośkolwiek teraz pojął, drugiemu rozpowiedz.

Jan Amos Komeński

 

30 listopada br. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci dr Alojzego Koniora – człowieka utożsamianego z naszą Szkołą przez wiele pokoleń jej uczniów, począwszy od lat 60. minionego stulecia.

W roku szkolnym 1962/1963 powierzono mu obowiązki dyrektora placówki, która dopiero przy ulicy Narutowicza powstawała, a funkcjonować zaczęła od 1 września 1965 roku. Przez kolejnych 20 lat Jego dyrektorowania (aż po rok 1985) Szkoła niesamowicie się rozwinęła, gdyż Dyrektor przykładał wielką wagę do innowacyjności nauczania oraz poszerzania edukacyjnej oferty. W rezultacie dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa (później Zespół Szkół Zawodowych, od 1984 roku Zespół Szkół Technicznych, a dziś ZST-CKZiU) nieustannie się doskonaliła i stała najlepszą szkołą techniczną w regionie. Oprócz troski o kształcenie ogólne i zawodowe, Dyrektor Konior dbał bardzo o stwarzanie warunków dla rozwijania pozalekcyjnej aktywności uczniów, zwłaszcza sportowej, ale też naukowej i kulturalnej. Nie dziwi więc fakt, że do Szkoły szybko przylgnęło miano “Koniora”. Ten związek z jej Dyrektorem pozostał zresztą silny także po zakończeniu zawodowej aktywności Dyrektora Koniora – bywał on wielokrotnie gościem szkolnych uroczystości i okolicznościowych spotkań, między innymi 6 marca 2015 odwiedził nas, zaproszony z okazji 90. urodzin – wówczas wszyscy życzyliśmy Mu zdrowia i sił do realizacji zamierzeń. Po raz ostatni pojawił się w szkolnych murach podczas obchodów 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych w październiku 2015 roku. W bieżącym roku ukończył 95 lat – z tej okazji przedstawiciele grona nauczycielskiego – w tym Jego dawni uczniowie – odwiedzili go w domu. Choć z powodu choroby nie mógł już działać z taką aktywnością, jak dawniej – wciąż zaskakiwał bystrością umysłu i planami na przyszłość…

Poza szkołą dr Alojzy Konior oddawał się przede wszystkim pasji regionalistycznej. Przez 25 lat – od 1988 do 2013 roku – pełnił funkcję prezesa Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego członkiem był od 1969 roku. W ramach tej działalności organizował liczne konferencje, sesje naukowe oraz wspierał przedsięwzięcia wydawnicze popularyzujące wiedzę o dawnym Lesznie i ludziach z nim związanych. Wśród tych postaci szczególne miejsce przypadło twórcy nowoczesnej pedagogiki, Janowi Amosowi Komeńskiemu – dr Konior był liczącym się komeniologiem, współpracującym z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie.

Za swoją działalność oświatową, naukową i kulturalną Dyrektor Konior był wielokrotnie nagradzany, między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Złotym Krzyżem Zasługi; w roku 2002 otrzymał tytuł “Zasłużony dla Leszna” (z naszym miastem związany był trwale od 1954 roku). Ostatnio, w 2017 roku, wyróżniono go medalem “Labor Omnia Vincit” (‘praca wszystko zwycięża’).

Gdyby za miarę spełnienia nauczyciela uznać przywołane tu słowa Komeńskiego, życie dr. Koniora jako pedagoga i popularyzatora wiedzy o naszym regionie trzeba uznać za spełnione: swoją działalnością w dziedzinie szeroko pojętej edukacji, swym zaangażowaniem i ogromną charyzmą zapewnił sobie istotne miejsce w pamięci wielu pracowników, uczniów i absolwentów naszej Szkoły, a także mieszkańców Leszna.

dr Alojzy Konior 1925-2020
dr Alojzy Konior 1925-2020

 

dr Alojzy Konior 1925-2020
dr Alojzy Konior 1925-2020